Työssäoppimisen mobiiliohjauksen kehittäminen Koulutuskeskus Sedussa

Kehittämisen tarve ja tavoitteet

eTaitavan testaaminen on aloitettiin lukuvuonna 2009 kymmenellä ryhmällä joissa oli mukana eri perustutkintojen opettajia, opiskelijoita ja työpaikkaohjaajia. Testauksen aikana todettiin että kysymyspatteriston kehittäminen on avainasemassa, jotta eTaitavan käyttäjäaktiivisuutta saadaan kasvatettua ja ohjelma käyttöön koko Koulutuskeskus Sedussa ja sen yhteistyötyöpaikoilla.

Vuoden 2010 tavoitteeksi on asetettu eTaitava -ohjelmaa käyttävien opettajien määrän tuntuva lisääminen ja sitä kautta kokonaiskäyttäjämäärän ja käyttöaktiivisuuden merkittävä kasvattaminen. Keväällä 2010 mobiiliohjauksen ja kysymyspatteriston kehittämiseen palkattiin kokoaikainen mobiiliohjauskoordinaattori. 


Mobiiliohjauksen kehittämisen nykytila

eTaitavan käyttö Sedussa rakentuu palveluperiaatteelle, mikä eroaa merkittävästi muista valtakunnan oppilaitosten toimintamalleista. Tiedossamme olevissa kokeiluissa muissa oppilaitoksissa opettaja luo itse tunnukset, laatii ja syöttää kysymykset, rakentaa ja ajastaa työssäoppimisjaksot. Sedussa ohjelman käyttöön liittyvät tekniset toimenpiteet suorittaa hankkeen aikana mobiiliohjauskoordinaattori keskitetysti. Jatkossa on tarkoitus kouluttaa teknisen tuen henkilö, ns. eTaitava -vastaava jokaiseen opetuspisteeseen. Opettajan tehtäväksi jää ottaa ohjelma hyötykäyttöön työssäoppimisen ohjaustyökaluna.

Käyttäjämäärän laajuus ja kaikissa koulutusohjelmissa käytettävät yhteiset yleiset kysymykset ovat myös uusia verrattuna muihin eTaitavaa testanneisiin oppilaitoksiin. Tavoitteena on, että eTaitava on tulevaisuudessa käytössä kaikissa Koulutuskeskus Sedun opetuspisteissä ja perustutkinnoissa työssäoppimisen ohjaustyökaluna.

Tähän mennessä saatu palaute käyttäjiltä on ollut pääosin erittäin myönteistä. Opettajat kokevat, että eTaitavalla kerätty informaatio tehostaa työssäoppimisen ohjausta ja auttaa kohdistamaan tuen sitä eniten tarvitseville opiskelijoille. Myös opiskelijat käyttävät mielellään eTaitavaa raportointivälineenä.

Työpaikkaohjaajakokemuksia ohjelmasta on toistaiseksi vielä suhteellisen vähän. Työpaikkojen kiinnostus ohjelman käyttöönottoon on selvästi lisääntynyt ohjelmasta tiedotettaessa. Työpaikat pitävät tärkeänä eTaitavan kysymysten ohjausvaikutusta ja kokevat sen helpottavan työssäoppimisen ohjausta. Mahdollisuus antaa palautetta ajasta ja paikasta riippumatta koetaan vapauttavana ja työpaikkaohjaajan omaa työtä helpottavana. Yhtenä keskeisenä haasteena onkin lisätä aktiivisesti eTaitavaa hyödyntävien työpaikkaohjaajien määrää kaikilla Sedun työssäoppimispaikoilla.

Yhteisistä, koko koulutuskeskus Sedun kaikissa koulutusohjelmissa käytössä olevista kysymyksistä voidaan tulevaisuudessa saada vertailukelpoista tietoa työssäoppimisen laadusta hyödynnettäväksi työssäoppimisen kehittämistyön perustana yhteistyössä työelämän kanssa. eTaitavalla kerätyn ja analysoidun tiedon avulla voidaan painottaa koulutuksessa oikeanlaisia asioita ja kehittää esimerkiksi työturvallisuusosaamista. 

Mobiiliohjauksen haasteet ja kehittämistarpeet

Keskeisenä haasteena on eTaitavan liittäminen osaksi Koulutuskeskus Sedun ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymän tietojärjestelmien kokonaisuutta. Jo nykyisellä käyttäjämäärällä on voitu havaita selkeä tarve kehittää eTaitavan yhteyttä kuntayhtymän käyttäjätodennustiedon hallintaan ja mahdollisuuksia hyödyntää ja siirtää eTaitavalla kerättyä tietoa kuntayhtymän työssäoppimisprosesseihin liittyvässä raportoinnissa, arvioinnissa ja kehittämistyössä.

Peruskäyttäjien kannalta tärkeää on kyetä välttämään päällekkäistä työtä sekä pystyä sujuvoittamaan uuden järjestelmän avulla työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamista ja dokumentointia.

 

Etusivulle