Kysymyspatteristo

eTaitavan testaaminen on aloitettu lukuvuonna 2009 kymmenellä ryhmällä joissa on mukana eri perustutkintojen opettajia, opiskelijoita ja työpaikkaohjaajia. Testauksen aikana todettiin että kysymyspatteriston kehittäminen on avainasemassa, jotta eTaitavan käyttäjäaktiivisuutta saadaan kasvatettua ja ohjelma käyttöön koko Koulutuskeskus Sedussa ja sen yhteistyötyöpaikoilla.

Vuoden 2010 tavoitteeksi on asetettu eTaitava -ohjelmaa käyttävien opettajien määrän tuntuva lisääminen ja sitä kautta kokonaiskäyttäjämäärän ja käyttöaktiivisuuden merkittävä kasvattaminen. Keväällä 2010 mobiiliohjauksen ja kysymyspatteriston kehittämiseen palkattiin kokoaikainen mobiiliohjauskoordinaattori.

Kysymyspatteristojen rakentaminen alkaa syksyllä 2010, tavoitteena on saada   kyselyt valmiiksi vuodenvaihteeseen mennessä.  Kyselyt laaditaan koulutusohjelmakohtaisesti  näyttöjen arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin perustuen.  Alakohtaiset painotukset huomioiden laaditut kysymykset suuntaavat työssäoppimista kohti ammattiosaamisen näytön tavoitteita. 

eTaitavan avulla tuetaan myös työpaikkaohjaajia työssäoppijan ohjauksessa ja saadaan tietoa suoraan työpaikoilta mm. ammatillisen koulutuksen sisältöjen osuvuudesta alan työtehtäviin. eTaitavan käytöstä saatuja tietoja voidaan hyödyntää systemaattisesti työssäoppimisen arvioinnissa ja ammatillisen koulutuksen suunnittelussa.eTaitavan kysymyspatteriston kehittämisen lähtökohtia 

 • eTaitavan käytön laajentaminen edellyttää nykyistä viimeistellympiä kysymyksiä, jotka suunnitellaan kunkin koulutusohjelman tasolla

 

 • osuvalla kysymysten asettelulla opettaja ohjaa työssäoppijaa valmentautumaan kohti ammattiosaamisen näyttöjä koko työssäoppimisen ajan

   

 • eTaitavan avulla myös työpaikkaohjaaja saa tukea työssäoppijan ohjaukseen, työssäoppiminen kehittyy sisällöllisesti entistäkin laadukkaammaksi

   

 • opetussuunnitelmien sisällöt selkiytyvät ja konkretisoituvat helposti työpaikoilla oikeanlaisten kysymysten avulla

 

 • ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin kohteiden ja kriteerien ollessa kysymysten muodossa koko työssäoppimisjakson ajan esillä, osaamisen tarpeet ja näytön arviointi helpottuu ja nopeutuu

   

Kysymyspatteriston kehittäminen

Työskentelyyn osallistui yhteensä 46 koulutuspäälliköiden nimeämää asiantuntijaopettajaa, jotka laativat kysymykset perustutkinto- ja koulutusohjelmatasolla. Työryhmälle järjestettiin yhteinen koulutuspäivä Nurmon Lankarissa 5.10.2010.

Kysymyspatteriston rakentamisvaiheessa sovittiin, että kullekin perustutkinnolle laaditaan koulutusohjelmittain tai koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdoittain jokaista ammattiosaamisen näyttöä tai näytön osaa vastaavat kysymykset. Jos perustutkinnoissa on kaikille koulutusohjelmille yhteisiä/pakollisia ammattiosaamisen näyttöjä, niistä laaditaan vain yksi yhteinen kysely. Kysymyspatteristotyössä opetuspisteiden raja-aidat kaatuvat, eli esim. sosiaali- ja terveysalan perustutkinnolle koulutusohjelma- tai koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtotasolla laativat alan opettajat yhteisesti kysymykset.

Asiantuntijatyöskentelyn tuloksena saatiin 46 koulutusohjelmaan marraskuussa 2010 valmiiksi ehdotus kysymyksistä, jotka lähetettiin muokattaviksi ja hyväksyttäviksi koulutuspäälliköille ja opetuspisteiden henkilöstölle. Tavoitteena on vahvistaa alakohtaiset kysymykset ja hyväksyä niiden käyttöönotto Sedun hallinnossa kevään 2011 aikana.

Kysymysten käyttöönotto ja eTaitavan laajamittainen hyödyntäminen aloitetaan kevätlukukauden 2011 työssäoppimisjaksoilla. Oletuksena on, että eTaitava -työkalun avulla työssäoppimisen ohjaaminen ja yhteydenpito opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan avulla on mahdollista nykyistä tiiviimmin ja reaaliaikaisemmin.

Osuvalla kysymyspatteristolla ja alakohtaisesti räätälöidyillä kysymyksillä voidaan parantaa työssäoppimisen laatua ja tehostaa työssäoppimisen tavoitteisiin pääsemistä. Laadukas ohjaus työssäoppimisen aikana helpottaa opiskelijan ja työpaikkaohjaajan valmistautumista ammattiosaamisen näyttöihin. eTaitavaan laadittujen yhteisten kysymysten avulla voidaan kerätä sekä perustutkintotasoista että Sedu-tasoista vertailutietoa kehittämistyön ja johtamisen tueksi.

 

Etusivulle