TuttuDuuni

        -Tutustumista aitoihin töihin työyhteisön jäsenenä

TuttuDuunin lähtökohtana on tukea ammattilaisuuteen kasvamista ja vahvistaa opiskelumotivaatiota tarjoamalla opiskelijoille kosketus ammattialansa aitoihin työtilanteisiin jo varhaisessa opintojen vaiheessa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen auttaa opiskelijoita huomaamaan teoriaopetuksen ja käytännön kytkeytyvän toisiinsa.

TuttuDuunissa opiskelijat pääsevät tutustumaan aidossa työympäristössä oman ammattialansa tehtäviin ja työelämän pelisääntöihin. Yhteistoiminnan luonteesta riippuen työpaikoilla voi työskennellä joko yksittäisiä opiskelijoita kukin vuorollaan tai koko ryhmä samalla kertaa. TuttuDuuni -toiminta voi myös olla projektiluonteisia tapahtumia tai tehtäviä, esim. virikepäivät tai aidoille asiakkaille tuotettavat palvelut, joita valmistellaan opettajan johdolla luokkatilanteissa ennakkoon.

TuttuDuunissa työelämään tutustuminen alkaa yleensä yhteisellä perehdytystilaisuudella, johon opettaja osallistuu yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opettaja ja työpaikan edustaja suunnittelevat työpäivien sisällöt, työpaikan tehtävät ja opetussuunnitelman tavoitteet yhteen sovittaen. Työelämään tutustumista tukevia asioita käydään teoriassa läpi luokkaopetuksessa jo ennen jakson alkua. Opettaja voi olla läsnä työpaikalla työpäivien aikana, päävastuu työn tekemisestä, opiskelijoiden perehdytyksestä ja ohjauksesta on kuitenkin työpaikan henkilöstöllä.

TuttuDuunia ei kirjata varsinaiseen työssäoppimiseen, vaikka se sitä vahvasti tukeekin. TuttuDuunilla voidaan madaltaa opiskelijoiden kynnystä lähteä ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle ja helpottaa työssäoppimisen aloittamista, kun esimerkiksi työelämän pelisäännöt ovat jo ennestään tuttuja. TuttuDuunin avulla työpaikoille tarjoutuu tilaisuus tutustua suureen määrään alan ammattiin valmistuvia ja sillä voidaan osaltaan edistää työnantajien rekrytointien osuvuutta ja nuorten työllistymistä.
Kuvauksia kokeiluista
Nimi

TuttuDuuni tiivistetysti:

Opiskelijat tutustuvat aidoissa työympäristöissä oman ammattialansa työtehtäviin  

Yhteinen perehdytys ennen TuttuDuunin alkua, jolloin jokaista opiskelijaa ei tarvitse perehdyttää erikseen  

Opettaja ja työpaikan edustaja suunnittelevat yhdessä työpäivien sisällöt  

Päävastuu työn tekemisen ohjauksesta on työpaikan henkilöstöllä

Työyhteisö opettaa työelämän pelisäännöt

Vahvistaa opiskelumotivaatiota ja ammatti-identiteettiä