TosiDuuni

        -Oppimista aidoissa töissä työyhteisön jäsenenä

Ammatin oppiminen on kiinteästi sidoksissa työn sisältöön ja toimintaympäristöön. TosiDuunissa tavoitteena on laajentaa osa luokkahuoneissa perinteisesti tapahtuvasta teoria- ja laboraatio-/työsaliopetuksesta toteutettavaksi aidoissa työympäristöissä joko opettajajohtoisesti tai päävastuu työn tekemisen ohjauksesta on työpaikan henkilöstöllä.

Yhteistoiminnan luonteesta riippuen työpaikoilla voi työskennellä joko yksittäisiä opiskelijoita kukin vuorollaan tai koko ryhmä samalla kertaa joko opettajan kanssa tai itsenäisesti. TosiDuuni -toiminta voi myös olla projektiluonteisia tapahtumia tai tehtäviä, esim. virikepäivät tai aidoille asiakkaille tuotettavat palvelut, joita valmistellaan opettajan johdolla luokkatilanteissa ennakkoon.

TosiDuunissa työelämään tutustuminen alkaa yleensä yhteisellä perehdytystilaisuudella, johon opettaja osallistuu yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opettaja ja työpaikan edustaja suunnittelevat työpäivien sisällöt, työpaikan tehtävät ja opetussuunnitelman tavoitteet yhteen sovittaen. Työelämään tutustumista tukevia asioita käydään teoriassa läpi luokkaopetuksessa jo ennen jakson alkua. Opettaja voi olla läsnä työpaikalla työpäivien aikana, mutta päävastuu työn tekemisestä ja opiskelijoiden perehdytyksestä on kuitenkin työpaikan henkilöstöllä.

TosiDuuni ei vaikuta koulutukseen liittyvän työssäoppimisen määrään, mutta vähentää muun muassa varsinaiseen työssäoppimiseen liittyvää perehdytysaikaa. TosiDuunin kautta tutuksi tulleet työpaikan pelisäännöt, madaltunut kynnys mennä työpaikalle ja vahvistuneet asiakkaan kohtaamistaidot tukevat opiskelijan ammattiin kasvamista ja työssäoppimisen onnistumista. Lisäksi se vahvistaa opiskelumotivaatiota tarjoamalla opiskelijoille kosketuksen ammattialansa aitoihin työtilanteisiin jo varhaisessa opintojen vaiheessa, aikana jolloin muusta työssäoppimisesta ei vielä ole kokemusta. Työpaikalla tapahtuva oppiminen auttaa opiskelijoita huomaamaan teoriaopetuksen ja käytännön kytkeytyvän toisiinsa. 

TosiDuunin avulla työpaikoille tarjoutuu tilaisuus tutustua suureen määrään alan ammattiin valmistuvia ja sillä voidaan osaltaan edistää työnantajien rekrytointien osuvuutta ja nuorten työllistymistä.TosiDuunin myötä opettajien työelämätuntemus päivittyy ja työpaikkaohjaajat saavat vahvistusta ohjaustaidoilleen. Perusideana on, että työpaikka vastaa tehtävästä työstä työssäoppimiseen laadittujen sääntöjen tapaan.


Etusivulle


TosiDuuni tiivistetysti:

Työpaikka vastaa opiskelijoiden tekemistä töistä 

Opettajan työelämätuntemus päivittyy

Työpaikkaohjaajan ohjaustaidot vahvistuvat

Opiskelijalle matalampi kynnys työssäoppimiseen ja/tai työelämään siirtymiseen

Opiskelijat tutustuvat aidoissa työympäristöissä oman ammattialansa työtehtäviin

Yhteinen perehdytys ennen TosiDuunin alkua, jolloin jokaista opiskelijaa ei tarvitse perehdyttää erikseen

Opettaja ja työpaikan edustaja suunnittelevat yhdessä työpäivien sisällöt

Työyhteisö opettaa työelämän pelisäännöt

TosiDuuni vahvistaa opiskelumotivaatiota ja ammatti-identiteettiä