Kauppaan Duuniin

Kauppaan Duuniin toimintamalli kehitettiin keväällä 2011 alkaneesta jaksonvaihto kokeilusta. Marketissa tehtäviä toimintoja ei sidottu enää jaksonvaihtoon tai hyllykarttojen tekemiseen vaan oikean työskentelyn näkemiseen marketeissa. Yhteistyön organisoimiseksi, kehittämiseksi ja perehdyttämisen varmistamiseksi Eepeellä toimintaa koordinoivat ja henkilöstön kouluttamisesta vastasivat osa-aikaiset oppilaitoskoordinaattorit Nora Nevala ja Teea Vasalampi. Oppilaitoskoordinaattorien sopimukset olivat voimassa 31.3.2012 saakka. Koordinaattorien tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa opiskelijoiden perehdytys Kauppaan Duuniin -jaksolle, perehdytys marketpäälliköille ja työpaikkaohjaajille sekä toimia yhteyshenkilöinä/organisaattorina opettajien/oppilaiden ja marketkaupan välillä.

Eepeen/marketkaupan tavoite Kauppaan Duuniin -toimintamallille oli vahvistaa yhteis-työtä liikealan oppilaitoksiin ja opiskelijoihin. Tavoitteena oli tuoda opiskelijoille tietoa Eepeestä, esitellä eri toimialoja pitäen painotus kuitenkin marketkaupassa, joka on suurin toimiala ja toimialoista myös suurin työllistäjä. Tarkoitus oli esitellä Kauppaan Duuniin jaksolla aidosti työelämän ja työyhteisön pelisääntöjä, innostaa ja kannustaa tulevaan työelämään, tarjota mahdollisia työharjoittelupaikkoja opintojen aikana sekä mahdollistaa työllistyminen konkreettisen näytön kautta.

Haasteita koettiin opiskelijoiden liikkuvuuden taholta. Kohderyhmä opiskelijat olivat ensimmäisen vuoden opiskelijoita ja näin ollen alle 18-vuotiaita, joten liikkuminen oli ainoastaan julkisten liikenneyhteyksien varassa. Vaikka opiskelupaikkakunnalla Seinä-joella Eepeellä on useampi marketkaupan toimipiste, ja koska monet opiskelijat toivoivat harjoittelupaikkaa Seinäjoelta, jotkut jaksot kuormittivat kovasti Seinäjoen marketteja. Samaan ongelmaan törmättiin Lapualla, kun opiskelijoiden mahdollisuudet lähteä maakuntaan jaksolle olivat rajalliset. Moni opiskelija kuitenkin suoritti harjoittelun koti-paikkakunnallaan ja maakunnan S-marketit/Salet pystyivät tarjoamaan erittäin moni-puolisen Kauppaan Duuniin -jakson kun neljän opiskelijan sijasta oli yksi.

Yksiköt saivat hyvissä ajoin (n 1kk aikaisemmin) alustavan tiedon kuhunkin yksikköön tulevasta opiskelijamäärästä oppilaitoskoordinaattorien toimesta. Opiskelijoiden perehdytys Kauppaan Duuniin -jaksolle toteutettiin koululla jokaiselle ryhmälle noin 2 tunnin mittaisena aina jaksoa edeltävällä viikolla. Näin mahdollistettiin kaikille tarvittava perehdytys ja se, että opiskelijoilla oli tuoreessa muistissa saamansa tieto. Opiskelijoiden perehdytyksen jälkeen yksikköihin toimitettiin muistutuksena tarvittava materiaali jakson onnistumiseksi.

Kauppaan Duuniin -jakson aikana oppilaitoskoordinaattorit olivat yhteydessä eri yksi-köihin saaden tietoa jakson onnistumisesta ja näin pääsivät hyvin nopeasti kiinni mah-dollisiin epäkohtiin sekä kehitysideoihin. Opettajien ja Eepeeltä saadun palautteen mu-kaan projekti onnistui loistavasti ja perehdytys niin opiskelijoille kuin marketväelle koet-tiin tärkeäksi. Yhteistyö oppilaitosten/opettajien kanssa koettiin todella mutkattomaksi, innostus ja sitoutuminen yhteistoimintaan oli molemminpuolista. Opettajien mukaan opiskelijan oli helpompi ymmärtää teoriaopetusta käytännön työkokemusten jälkeen.

Kauppaan Duuniin – jaksolla haluttiin aidosti näyttää kaupan työtehtäviä ja antaa opis-kelijoille mahdollisuus miettiä soveltuuko Market-työ heille. Mukana oli opiskelijoita, jotka jakson perusteella huomasivat, etteivät sovellu Market työhön. Motivaatio oli opis-kelijoilla suurimmalla osalla hyvä, mutta mukaan mahtui tietysti poikkeuksia ja muuta-man kohdalla jouduimme päättämään harjoittelun kesken.

Projektin aikana onnistuttiin laajentamaan yhteistyötä Eepeen market-kaupan ja Sedun liiketalouden yksikön välillä niin, että moni ryhmä pääsi osallistumaan jaksolle, monta opettajaa oli mukana ja useita Eepeen yksikköjä ympäri maakunnan. Jakson aikana työpaikoilla opittiin perehdyttämään nuoria opiskelijoita, vastaamaan heidän tarpeisiinsa sekä tuomaan työelämän pelisääntöjä tutuksi nuorille ja tätä kautta luomaan pohjaa tuleville työssäoppimisjaksoille. Markettien yksiköissä opittiin perehdytyksestä se, että ihmiset ovat yksilöinä erilaisia ja tarvitsevat erilaisen perehdytyksen. Tässä asiassa työpaikkaohjaajat olivat suuressa roolissa, he näkivät nämä erot opiskelijoissa.

Tärkeää oli, että opiskelijat saivat viikon aikana vahvistuksia omille ajatuksilleen siitä, että ovatko he oikealla alalla. Useita esimerkkejä tuli vastaan, joissa opiskelija vaihtoi suuntautumista jakson jälkeen ja samoin myös muutama sai vahvistuksen ajatuksel-leen, että kaupanala ei ole hänen tulevaisuuttaan. Kauppaan Duuniin -jaksoa voidaan pitää tietynlaisena rekrytointikanavana, jakson jälkeen monet opiskelijat ovat hakeutu-neet Eepeen yksiköihin kesätöihin samoin kuin työssäoppimisjaksoille. Kauppaan Duuniin -jakso sisällytettiin liiketalouden opiskelijoiden opetussuunnitelmaan, asiakaspalvelujaksolle.