Syyslukukaudella 2011 tapahtuneita

Rakentamisen työturvallisuuskoulutus

Koulutuskeskus Sedussa halutaan lisätä opiskelijoiden ja henkilöstön tietoa työturvallisuudesta ja kasvattaa taitoja tunnistaa turvallisuusriskejä. Tavoitteena on luoda entistäkin turvallisempi työ- ja oppimisympäristö yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Aihe huomioidaan eri tavoin sekä opiskelijoiden että opettajien lukuvuodessa.

Tästä esimerkkinä oli keskiviikkona 5.10.2011 rakennuksen toimialan opettajille ja ammattimiehille järjestetty työturvallisuuskoulutus, jossa Lujatalo Oy:n työturvallisuuspäällikkö Jukka Moilanen oli kertomassa Lujatalon kokemuksia ja käytänteitä työturvallisuuden edistämisestä rakennustyömailla. SeDuuni -osumaa työhön -ESR -hankkeen koordinoima koulutuspäivä sisälsi myös muita ajankohtaisia luentoja työturvallisuusriskeistä ja niiden minimoimisesta koulussa ja työpaikalla. Muun muassa aluehallintoviraston työsuojeluhallinnon edustajat ylitarkastaja Pekka von Hertzen ja tarkastaja Mikko Koivisto selvittivät työsuojelumääräyksiä ja -sääntöjä ja niiden soveltamista oppilaitosympäristössä.

 
Työturvallisuuskoulutus teollisuuden toimialalla

Koulutuskeskus Sedussa alkanut lukuvuosi on nimetty työturvallisuuden teemavuodeksi. Tähän liittyen järjestettiin koulutus- ja keskusteluiltapäivä Sedun teollisuustoimialan opettajille ja ammattimiehille/ -ohjaajille ke 2.11.2011 klo 12–16. Koulutusiltapäivässä kuultiin asiantuntijatahojen edustajia ja yritysten puheenvuoroja työssäoppimisen turvallisuudesta ja sen edistämisestä. Tilaisuudessa käytiin keskustelua siitä, miten yhdessä voisimme edistää opiskelijoiden turvallisten työskentelytapojen toteutumista sekä mitä odotuksia oppilaitoksella, opettajilla ja työpaikoilla on työssäoppimisen turvallisuuden suhteen.

Koulutus oli tarkoitettu Sedun teollisuustoimialalla työssäoppimista ohjaaville opettajille ja ammattimiehille/ -ohjaajille. Asiantuntijapuheenvuoron piti Mikko Rintala Ruukki Oyj/ Ruukki Metals:lta, missä on saavutettu viime vuosina erinomaisia tuloksia työturvallisuuden kehittämisessä. Lisäksi AVI:n työsuojeluosastolta tarkastaja Asko Autio piti asiantuntijaluennon.

 
SeDuuni Tekniikan ja liikenteen alan kehittämistiimin toiminta käynnistynyt

Työelämäyhteistyön tiivistämiseksi luotu kehittämisryhmä on kokoontunut syksyn aikana kolmesti. Aloitustapaamisessa keskusteltiin monista mielenkiintoisista tavoista toteuttaa työelämäyhteistyötä rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla. Työelämäkoordinaattori Tuija Mattila esitteli SeDuuni -hankkeen toiminnan tavoitteet ja painopistealueet lv. 2011 -2012. Erityisesti asiantuntijapaneelit saivat kannatusta järjestettäväksi eri opetuspisteissä.

Toisessa tapaamisessa käsiteltiin eTaitavaa työssäoppimisen ohjauksen tukena ja miten sitä voidaan hyödyntää tehokkaammin rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla. Esiin nostettiin myös asiantuntijapaneelien toteutusaikataulu ja sisältö eri opetuspisteissä. Läsnäolijoille kerrottiin rakentamisen toimialalla pidetystä työturvallisuuskoulutuksesta ja osaksi sen pohjalta saatujen palautteiden perusteella tiedotettiin vastaavan koulutuksen järjestämisestä teollisuuden toimialalla. Työpaikkaohjajakartoituskyselyn tulokset avattiin ja mietittiin, mikä olisi paras malli toteuttaa koulutusta eri toimialoilla. Lopuksi käytiin läpi erilaisia TosiDuuni -kokeiluja ja -mahdollisuuksia teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla. Kolmas tapaaminen keskittyi pitkältiTosiDuuni -kokeiluihin eri aloilla.

 
Pisis -tiimi -yhteisen osaamisen jakamista
Pinta- ja sisustusalan opettajat ovat aloittaneet yhteiset tapaamiset , joissa levitetään hyviä opetuksessa käytettäviä ideoita eri opetuspisteiden välillä, kehitetään yhteisiä toimintamalleja sekä osaamista vahvistavia tapahtumia. Tapaamisten tavoitteena on lisätä opetuspisteiden välistä yhteistyötä ja jakaa yhteistä osaamista siten, että tulokset ovat hyödynnettävissä myös työelämäyhteistyön kehittämisessä. Ryhmä on kokoontunut syksyn aikana kaksi kertaa ja tapaamiset jatkuvat keväälä 2012. 
Asiantuntijapaneelit toivat työelämän oppilaitokseen

Turvallisuuden teemavuoden aloituspäivään Koskenalantiellä sisältyi kaksi asiantuntijapaneelia, joissa opiskelijat kuulivat työelämän edustajilta ajankohtaisia terveisiä työturvallisuuden toteutumisesta heidän omissa työpaikoissaan. Panelistit vastasivat opiskelijoiden esittämiin kysymyksiin työturvallisuutta koskien ja sivuttiinpa keskustelussa myös potilasturvallisuuteen liittyviä asioita.

Opettajaedustajana molemmissa paneeleissa toimi opo Anu Hietarinta. Viimeisen lukuvuoden opiskelijaedustajina olivat Kaija Kankaanpää ja Hanna Ahvenkoski. Simunanrannan palvelukeskuksesta mukaan oli kutsuttu perushoitaja Elisa Hautaluoma, Myllypuistosairaalasta hoitaja Merja Laakso, keskussairaalan päivystyspoliklinikalta osastonhoitaja Sirpa Kurikka, Törnävänosasto T6:lta osastonhoitaja Juha Mäki-Rajala ja Eskoon avoyksikkö Helakodista hoitaja Valerie Ala-Nikkola. Päivähoidon puolelta toisessa paneelissa olivat mukana edellisten lisäksi päiväkodin johtaja Maria-Elina Luoma (Tenavakoti) ja lastentarhanopettaja Laura Lehtinen (Simunan päiväkoti).

Asiantuntijapaneeleiden tarkoituksena on tiivistää työelämän ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä ja tuoda opiskelijoille ja opettajille näkyväksi tiettyjen teemojen esiintyminen käytännön työssä asiantuntijoiden itsensä kertomana. Tähän tavoitteeseen päästiin näiden paneelien kohdalla loistavasti.

Turvallisuuskoulutusta opettajille

Sedun turvallisuuden teemavuoteen liittyen järjestettiin hoitotyön opettajille Koskenalantiellä turvallisuuskoulutus aiheena aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen. Kouluttajana toimi turvallisuuskouluttaja Ilmari Luoma. Luennossa keskityttiin muun muassa väkivallan uhkan tunnistamiseen ja siihen, miten toimitaan uhkatilanteissa. Opettajilta saadun palautteen perusteella päivä koettiin antoisaksi oman työn kannalta ja aihe laittoi miettimään turvallisuutta jokapäiväisessä työskentelyssä. 

 
Työpaikkaohjaajakoulutusta

Keväällä pidetty lähihoitajaopiskelijoiden ohjaajille suunnattu työpaikkaohjaajakoulutus sai jatkoa Kauhajoella. Koulutus pidettin ti 25.10 klo 12 – 16 ja käsiteltäviä aiheita olivat muun muassa uusi opetussuunnitelma, työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt sekä niihin liittyvä arviointi. 


SeDuuni -hanke vastasi Isonkyrön palvelukeskuksesta tulleeseen toiveeseen työpaikkaohjaajakoulutuksen järjestämisestä. Koulutusiltapäivät olivat ke 23.11.2011 ja to 1.12.2011 palvelukeskuksen ja kotihoidon henkilökunnalle.

 
eTaitava -vastuuhenkilökoulutus
Jokaiseen Sedu opetuspisteeseen koulutettiin henkilö vastaamaan eTaitavan käytöstä tulevaisuudessa omassa opetuspisteessä. Koulutus pidettiin 17.11.2011 Upankadun toimipisteessä klo 9:00 - 16:00.
Turvallisuuden teemavuoden avauspäivä Koskenalantiellä

Koulutuskeskus Sedun teemaksi lukuvuodelle 2011 – 2012 on nimetty työturvallisuus. Teemavuoden aloituspäivää vietettiin pe 23.9.2011 Sedu, Koskenalantien opetuspisteessä. Päivä sisälsi turvallisuuteen liittyviä asiantuntijaluentoja ja asiantuntijapaneeleita. Asiantuntijaluennoitsijoina mukaan oli kutsuttu työturvallisuuspäällikkö Pertti Rinta-Nikkola ja Hälsä & Trafik -järjestöstä liikennevalistuskouluttaja Janne Smeds. Päivän aikana opiskelijat saivat osallistua kysymysten esittämisen muodossa asiantuntijapaneeleihin, joita järjestettiin päivän aikana kaksi. Panelistit olivat edustettuina eri hoidon ja huolenpidon sekä kasvun tukemisen ja ohjauksen työssäoppimispaikoista. Opiskelijat tekivät päivän aikana lisäksi riskienarvioinnin omasta opetuspisteestään.

Hankkeen tulosten levittäminen

SeDuuni -hanke oli Oulun seudun ammattiopiston Triangle -hankkeen kutsumana ma 12.12.2011 Oulussa kertomassa hankkeessa kehitetyistä toimintamalleista. Erityisesti kiinnostuksen kohteena olivat asiantuntijapaneelit, EtäDuuni- ja TosiDuuni -kokeilut.

 

TosiDuuni kokeilut jatkuvat eri toimialoilla

Koskenalantien opetuspisteestä kolme syksyllä 2011 aloittanutta lähihoitajaopiskelijaryhmää oli yhden päivän käytännössä jalkautuen pareittain eri vanhusten palvelukeskuksiin. Päivän aikana he tutustuivat lähihoitajan työnkuvaan ja vastuualueisiin työntekijän opastuksella, havainnoivat hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä arvioivat omaa työskentelyään. TosiDuuni toteutettiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattien yhteiskunnallinen perusta – toimintakokonaisuuden puitteissa. Opiskelijaryhmien TosiDuuni -päivät olivat ma 29.8, pe 2.9 ja ma 12.9.2011. Työhöntutustumispaikkoina toimivat Simunanrannan palvelukeskus, Myllyrannan palvelukeskus, Kivipuron yksiköt, Myllypuistokoti, Viherkoti ja Hoivakoti Kissanpäivät.

Sedu Kauhajoen opetuspisteen lähihoitajaopiskelijaryhmä sai ainutlaatuisen tilaisuuden laajentaa oppimisympäristöään ja vastata työelämästä tulleeseen tarpeeseen osallistumalla TosiDuuniin Jalasjärven terveyskeskuksen kolmella osastolta (pitkäaikais-, akuutti- ja kuntoutusosasto) ke 14.9 – pe 16.9.2011. Osaston työntekijät lähtivät viettämään tyhy -päivää pe 14.10, jolloin opiskelijat opettajineen huolehtivat osastolla olevien potilaiden hoidosta. Perehdytyspäivinä toimivat ke 12.10 ja to 13.10, jolloin opiskelijat tutustuivat potilaisiin ja tiloihin työskentelemällä vakituisen henkilökunnan kanssa.

Ähtäri koulutien hotelli-, ravintola ja catering puolen (kokki-) opiskelijat olivat viikon (10.10 – 14.10) opettajiensa kanssa työhön tutustumassa Keskisen kyläkaupassa. Työpisteinä olivatt kyläkaupan ravintola, grilli ja kahvilat.

Sedu Lapuan opetuspisteen palveluvastaavaopiskelijat olivat kaksi viikkoa TosiDuunissa eri ravintoloissa viikoilla 46 - 50, harjoitellen salityöskentelyyn kuuluvia työtehtäviä. Jakson lopussa opiskelijat antoivat tarjoilunäytön.

Törnäväntieltä tarjoilija -opiskelijat tutustuivat TosiDuunin kautta Hotelli Lakeuden Matador -ravintolan salityöskentelyyn. Kukin opiskelija teki aamu-, lounas- ja iltavuoron tiistai, keskiviikko ja torstaipäivien aikana. Opiskelijoiden perehdytys taloon tapahtui Matadorissa nautittavan yhteisen lounaan kautta ja sen perään jatkuvassa perehdytystilaisuudessa.

Upankadulta ensimmäisen vuoden kodinhuoltaja -opiskelijat ovat TosiDuunissa viikot 45 – 50 Sokos Hotelli Lakeudessa. He osallistuivat hotellihuoneiden siivoamiseen kerroshoitajien mukana. Opiskelijoiden tukena oli aina myös oma opettaja tai ammattiohjaaja. Jakso kesti kunkin opiskelijan kohdalla 3 päivää.

Kirkkokadun pintakäsittelypuolen opiskelijat lähtivät TosiDuuniin Rytmikorjaamoon, missä heidän tehtävänään oli pintaremontoida ”bäkkäri” uuteen uskoon. TosiDuunia on toteutettu aikaisemmin remontoimalla samassa rakennuksessa toimivan rytmi-instituutin tiloja.

Kurikan turva-alan opiskelijat olivat TosiDuunissa rytmikorjaamolla syyslukukaudella 2011, jossa he saivat tutustua järjestyksenvalvontaan liittyviin tehtäviin. Palaute sekä opiskelijoiden, opettajien että työelämän puolelta oli, jo edellisenä lukuvuotena pilotoidusta mallista, todella hyvää.

Ähtäri Koulutien toisen vuoden sähköalan opiskelijat saivat kosketuksen alan töihin osallistumalla pienimuotoiseen TosiDuuni -kokeiluun alkusyksyn aikana. He menivät opettajan mukana työpaikoille, jossa työssäoppimista suorittamassa oleva opiskelija kertoi heille työnkuvastaan ja vastasi esitettyihin kysymyksiin. Mallista käytetään nimitystä "TosiDuunia mentoroiden".