Osaamisen kehittäminen ja tiedon jakaminen


Hankkeessa tapahtuneiden toimintojen yhtenä keskeisenä saavutuksena voidaan pitää molemminpuolista osaamisen kehittymistä ja luottamuksen vahvistumista eri osapuolten välillä. Tärkeänä hankkeen myönteisenä vaikutuksena koettiin myös yhteisten pelisääntöjen noudattaminen koulussa ja työpaikoilla tapahtuvassa opiskelijoiden ohjauk-sessa, mikä vahvisti myös oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun motivaatiota. Työpaikkaohjaajien ohjaustaidot kehittyivät järjestettyjen koulutusten ja mobiiliohjauksen ansiosta ja opettajien työelämä osaaminen vahvistui teemakoulutusten, asiantuntijapaneelien ja työelämäjaksojen avulla.

Etusivulle